Uitgelicht bericht: Ondersteuningsplan 2022-2026

In april 2022 is het ondersteuningsplan 2022-2026 tot stand gekomen. Download hier het Ondersteuningsplan 2022-2026.

Hieronder vindt u de informatie over de route naar het nieuwe ondersteuningsplan 2022-2026:

Zoals in een nieuwsbrief voorjaar 2021 is toegelicht, kiest het samenwerkingsverband voor passend onderwijs West-Friesland voor een andere aanpak bij het maken van het nieuwe ondersteuningsplan voor 2022-2026. Wij streven naar een proces waarbij alle inhoudelijk betrokkenen – scholen, ouders, gemeenten, zorgaanbieders, etc. – meedenken én mee besluiten over hoe wij in de komende jaren samen aan passend onderwijs werken.

Op 9 november 2021 hebben we online de grote Planbijeenkomst georganiseerd, waarbij we samen met de (ruim 200) mensen die het onderwijs en de ondersteuning aan al onze leerlingen in de dagelijkse praktijk verzorgen en vormgeven, de bouwstenen hebben gelegd voor de inhoudelijke koers voor passend onderwijs in West-Friesland.

Wilt u zien hoe dit proces is gelopen? Hieronder vindt u :

Op 9 november zijn krachtige ambities geformuleerd en prachtige ideeën aangedragen voor de realisatie van verschillende ambities. Het samenwerkingsverband heeft alles wat is beschreven overgenomen in een werkdocument. Dit document is te vinden in de gedeelde map op de OneDrive: Ondersteuningsplandag documenten themagroepen.
 
Naast een rijke inhoudelijke opbrengst, bracht de dag ons nog veel meer:

  • Elkaar (nog beter) leren kennen
  • Kortere lijntjes, elkaar beter weten te vinden
  • Elkaars ‘werelden’ beter leren begrijpen  
  • Vergroot inzicht in de uitdagingen waar we samen voor staan. “Ik zie nu al dat we veel groter moeten denken, het gaat niet alleen om onze school” 

Kortom, een sterk gevoel van verbondenheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid om voor álle leerlingen in West-Friesland passend onderwijs en passende ondersteuning te bieden. Alleen door nog meer en nog beter samen te werken kunnen we onze ambities waarmaken! 
Kennelijk was dit een breed gedeelde overtuiging, want de waarden samenwerking, verbinding en vertrouwen verschenen aan het einde van de dag dikgedrukt in het midden van de woordwolk. 

Hoe nu verder?
De partijen die een formele rol hebben in de besluitvorming, zullen in de komende weken reflecteren op de opbrengsten van de ondersteuningsplandag. Een eerste toetsing aan kaders, zowel inhoudelijk als financieel, is een volgende stap. 

Zoals beloofd zullen we zo goed mogelijk communiceren over het vervolgproces. Hiervoor gebruiken we de Nieuwsflits. Aanmelden is mogelijk via de gloednieuwe website: www.passendonderwijswf.nl. Je vindt de aanmeldoptie onderaan de homepage.  

Tot slot: verschillende voorstellen vragen om nadere uitwerking, om een concreet vervolg. Als er is getoetst aan de kaders, kunnen er plannen worden gemaakt hoe de ambities kunnen worden gerealiseerd. Een oproep om hierin een rol te spelen zal te zijner tijd worden verspreid via de Nieuwsflits.