Basisondersteuning

Alle reguliere basisscholen in West-Friesland moeten leerlingen basisondersteuning bieden. In het ondersteuningsplan van samenwerkingsverband Passend Onderwijs West-Friesland kun je lezen welke soorten ondersteuning onder basisondersteuning vallen.

Zorgplicht school

Alle reguliere basisscholen hebben zorgplicht. Dit betekent dat de school elke leerling een passend onderwijsaanbod moet bieden. Welke basisondersteuning een school kan bieden, staat in het schoolondersteuningsprofiel. Wanneer een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan de basisondersteuning die de school kan bieden, onderzoekt de school welke extra ondersteuning nodig is. Dat doet ze onder meer met observaties van leerkrachten en/of informatie van de ouders en andere deskundigen. Ook kijkt ze naar het schoolwerk, de werkhouding en de resultaten van de leerling.

Handelingsgericht werken (HGW)

Handelingsgericht werken vormt het fundament van basisondersteuning. Alle scholen en onderwijsprofessionals die bij het samenwerkingsverband Passend onderwijs West-Friesland zijn aangesloten, werken handelingsgericht.

Handelingsgericht werken stelt de leerkracht in staat onderwijs goed af te stemmen op de onderwijsbehoeften en -omgeving van de leerling. In deze doelgerichte, systematische, cyclische en transparante manier van werken ligt de focus op wat er goed gaat en in welke situatie. Die positieve aspecten bieden perspectief: dat wat goed gaat, dat breidt de leerkracht verder uit. Dat gebeurt in samenwerking met de leerling, de ouders en soms met (gedrags)deskundigen. Op deze manier maken leerkrachten passend onderwijs mogelijk.

Wil je meer weten over HGW? Vraag het op school, aan de consulent van het samenwerkingsverband of kijk op de website van HGW-specialist Noelle Pameijer.

Het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

Wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft, stelt de school een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. Dit OPP bestaat uit twee delen: het perspectiefdeel en het handelingsdeel. In het perspectiefdeel beschrijft de school het ‘uitstroomniveau’. Dat doet ze op basis van bevorderende en belemmerende factoren, de leerontwikkeling en andere relevante informatie . In het handelingsdeel beschrijft de school welke doelen ze wil bereiken voor de leerling en op welke termijn en welke manier zij deze doelen wil bereiken. Een doel kan vakinhoudelijk zijn, zoals ‘verbeteren leesvaardigheden’, vakoverschrijdend, bijvoorbeeld: ‘werk leren organiseren’ of sociaal-emotioneel: zoals ‘samenwerken’.

Het ontwikkelingsperspectiefplan is onderdeel van het Groeidocument.

P2O, primair passende ondersteuning

Het team P2O van het samenwerkingsverband is er om leerkrachten te helpen passend onderwijs te bieden. Het bestaat uit gespecialiseerde leerkrachten en heeft als doel preventieve ondersteuning op maat te bieden. Iedere basisschool in de regio West-Friesland heeft een vaste P²O’er als externe begeleider. P²O’ers reageren op vragen uit de praktijk. De P²O’er gaat samen met de leerkracht op zoek naar manieren om passend onderwijs te realiseren. Wanneer de vaste P²O’er van de school de vraag van de leerkracht of de school niet kan beantwoorden, zoeken we binnen het team naar passende ondersteuning.

Ben je een leerkracht met een ondersteuningsvraag? Neem dan contact op met de vaste P²O’er op school. Ben je op zoek naar een bepaald specialisme? Stuur dan een e-mail naar Theo Vriend, de coördinator van het P²O.

Themacafés

Het samenwerkingsverband organiseert samen met team P2O Themacafés: inhoudelijke themabijeenkomsten voor alle leerkrachten, docenten, intern begeleiders, ondersteuningscoördinatoren en andere geïnteresseerden van het basis- en voortgezet onderwijs.

In deze folder vind je meer informatie over de Themacafés.

Gedragswetenschappers in de ondersteuningsteams

Leerkrachten die te maken krijgen met leerlingen met problemen op sociaal-emotioneel gebied, kunnen de hulp inschakelen van de gedragswetenschappers van onderwijsadviesbureau ZIEN in de Klas of die van Trigoon: het schoolbestuur van het speciaal onderwijs in de regio. Zij bouwen samen met het team van de basisschool mee aan een sterke basis binnen de school, zodat zoveel mogelijk leerlingen kunnen profiteren van het onderwijsaanbod. Deze gedragswetenschappers praten mee in het OT en zijn verantwoordelijk voor de handelingsgerichte diagnostiek.

Dyslexie

Heb je het vermoeden dat een leerling dyslectisch is? Dan kun je op twee manieren extra ondersteuning aanvragen: bij de gemeente of via het ondersteuningsteam. In beide gevallen moet je in ieder geval meten hoe de leerling scoort op technisch lezen.

Meer informatie vind je in de pdf: Stappen bij (vermoeden van) dyslexie: gemeente of OT-route

Scholen moeten de lees- en spellingontwikkeling van leerlingen nauwgezet bijhouden om goed te kunnen inspelen op hun onderwijsbehoeften. De dyslexie OT-route met bijbehorende checklist kan je daarbij helpen.

Thuiszitters

Leerlingen die om welke reden dan ook langere tijd niet naar school gaan, noemen we thuiszitters. Scholen en het samenwerkingsverband doen er alles aan om te voorkomen dat kinderen thuis komen te zitten. Zij werken samen om zo snel als mogelijk een passend onderwijsaanbod te realiseren. De West-Friese gemeenten hebben samen met het samenwerkingsverband in het Thuiszitterspact de ambitie neergelegd om het aantal West-Friese leerlingen dat thuiszit verder terug te dringen. Leerlingen die thuiszitten of naar een dagbestedingsplek gaan, krijgen onderwijs via De Reizigers.

Meer informatie vind je in het Thuiszitterspact West-Friesland.


Kennisbank

Heb je een vraag? Kijk dan of het antwoord op jouw vraag hieronder staat. Je kunt ook de website doorzoeken. Mis je een onderwerp waar je meer over wil weten? Laat het ons weten via: info@passendonderwijswf.nl

Zoeken in website

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel. Daarin kun je lezen welke basisondersteuning de school kan bieden. Er staat ook in welke extra ondersteuning de school kan bieden en van welke deskundigheid, voorzieningen en partners een school gebruik kan maken. Het ondersteuningsprofiel staat meestal op de website van de school.

De school kan de P²O’er vragen om aanwezig te zijn bij leerling- of groepsbesprekingen. Ook kan de P²O’er inschakelen voor crisismanagement, bij grensoverschrijdend gedrag of voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Soms heeft een school simpelweg behoefte aan het helikopterperspectief van een extern begeleider.

De P²O’er kan bijvoorbeeld:

  • je leerkrachtvaardigheden helpen vergroten en je zo in staat stellen zelf, binnen de groep, preventieve of lichte ondersteuning te bieden. Hierbij staat centraal wat je wil bereiken. Is dat meer rust in de groep? Meer zelfwerkzaamheid? Betrokken leerlingen? Leerlingen die positief sociaal gedrag vertonen? Samen met de P²O’er vind je een manier om de aanpak aan te passen aan de groep.
  • de ondersteuningsroute verstevigen. Dit is de route die de school opzet om leerlingen passend onderwijs te kunnen bieden. De P²O’er kan de leerkrachten bijvoorbeeld helpen om handelingsgericht te werken.
  • de adviezen van het ondersteuningsteam (OT) uitwerken. De P²O’er kan bijvoorbeeld de handelingsadviezen naar de praktijk vertalen, of vanuit het ondersteuningsteam interventies doen in de klas.