Van po naar vo

De stap van het primair naar het voortgezet onderwijs is voor leerlingen groot; zeker voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. In het samenwerkingsverband werken scholen samen om iedere leerling naar de best passende onderwijsplek te begeleiden.

Warme overdracht

Het samenwerkingsverband vindt het belangrijk dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingslijn kunnen volgen. De kans dat een leerling op de juiste onderwijsplek terechtkomt, neemt toe wanneer ouders, leerling en school goed geïnformeerd zijn over de ondersteuningsbehoefte van de leerling. In West-Friesland dragen de po-scholen de leerlingen daarom ‘warm’ over aan het vo. Dit betekent dat ze van iedere leerling de cognitieve en niet-cognitieve vaardigheden via een dossier, maar ook mondeling overdragen aan de vo-school. 

Handreiking voor scholen

Voor de po- en vo-scholen in de regio heeft de werkgroep Overstap po-vo West-Friesland een handreiking opgesteld. Deze set documenten stelt scholen in staat om:

  • met een tijdpad goed en op tijd met elkaar af te stemmen;
  • ouders te informeren over het schooladvies en de eventuele extra ondersteuningsbehoeften van een leerling;
  • ouders met flyers en formulieren te informeren over de procedure;
  • alle bijzonderheden over de leerling over te dragen aan de vo-school.

Je vindt deze documenten op de pagina Formulieren en documenten.

Naar het pro of het vso

Wanneer voor de overstap duidelijk is dat een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan het reguliere voortgezet onderwijs kan bieden, dan is het vso of het pro waarschijnlijk de best passende onderwijsplek voor die leerling. De v(s)o-school moet daarvoor bij het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) aanvragen. Dat geldt zowel voor leerlingen in het regulier basisonderwijs als in het s(b)o.

Meer informatie vind je op de pagina Voortgezet speciaal onderwijs 

Aanbod ondersteuning in de regio

Wat een vso-school te bieden heeft aan extra ondersteuning, kun je lezen in het schoolondersteuningsprofiel. Iedere school binnen ons samenwerkingsverband heeft dat profiel op dezelfde manier opgesteld, zodat je het ondersteuningsaanbod makkelijk kunt vergelijken. Het schoolondersteuningsprofiel vind je op de website van de school. 

Voorzieningen vanuit het samenwerkingsverband

Naast het extra ondersteuningsaanbod van vo-scholen voor leerlingen met ondersteuningsbehoeften, zijn er samenwerkingsverband-breed ook diverse voorzieningen voor deze leerlingen. 

Die vind je op de pagina Lichte ondersteuning.

Coaching voor scholieren

Leerlingen die de overstap maken naar het voortgezet onderwijs voelen zich soms onzeker. Ze zijn bang dat ze het advies van de basisschool niet kunnen waarmaken. Die leerlingen kunnen gebruikmaken van de ondersteuning door een coach van Stichting Netwerk. De coach komt eens per week een uur of twee aan huis om de leerling te helpen met huiswerk, plannen en studievaardigheden.

Meer informatie vind je op op de website van Netwerk Hoorn.

Autimatische overstap

De GGZ heeft in samenwerking met het samenwerkingsverband het programma Autimatische overstap ontwikkeld. Met het programma willen ze kwetsbare leerlingen binnen het autismespectrum met ondersteuningsbehoeften helpen bij een goede overstap naar hun nieuwe vo-school. Op die manier willen zij uitval en (onnodige) uitstroom naar het voortgezet speciaal onderwijs voorkomen. Meer informatie over de autimatische overstap vindt je in deze flyer.

Kopklas 

De Kopklas van Stichting Talent is een schakelklas tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Het is een tussenjaar bedoeld voor leerlingen die nog niet het eindadvies hebben kunnen bereiken dat gezien hun inzet, motivatie en capaciteiten bij ze past. Bijvoorbeeld omdat ze vanuit het buitenland in Nederland zijn komen wonen, omdat ze thuis een moeilijke periode hebben doorgemaakt of omdat ze langdurig ziek zijn geweest. De Kopklas helpt deze leerlingen steviger in hun schoenen te staan en vergroot daarmee de kans op succes in het voortgezet onderwijs.

Meer informatie vind je op de website van Stichting Talent: www.talenthoorn.nl/Talent-Kopklas. Of neem contact op met coördinator Jacqueline van den Hof, via 0229-217169 of kopklas@talenthoorn.nl  Kennisbank

Heb je een vraag? Kijk dan of het antwoord op jouw vraag hieronder staat. Je kunt ook de website doorzoeken. Mis je een onderwerp waar je meer over wil weten? Laat het ons weten via: info@passendonderwijswf.nl

Zoeken in website

Als gevolg van de privacyregels mogen scholen dit niet meer doen. De privacy van de leerling is beter beschermd als ouders zelf de leerling aanmelden bij de vo-school. Scholen kunnen ouders daarover informeren met deze flyer – Inleveren aanmeldformulier bij VO-school

Om te zorgen voor een warme overdracht van (hoog)begaafde leerlingen naar het vo, hebben we een vragenlijst ontwikkeld. Alle (hoog)begaafde leerlingen vullen die in, zodat we de ontwikkeling van noodzakelijke vaardigheden – zoals doorzettingsvermogen en de omgang met fouten – in kaart kunnen brengen. Door informatie te verzamelen en over te dragen over deze ‘kritische succesfactoren’, willen we de aandacht vestigen op de ondersteuningsbehoeftes van hoogbegaafde leerlingen. Voor dubbelversnellers is er een extra ondersteuningsaanbod mogelijk.

Om de digitale overdracht van leerlinggegevens tussen po en vo privacy-proof te kunnen doen, hebben alle schoolbesturen besloten om het OSO (Overstap Service Onderwijs)-systeem daarvoor te gebruiken. OSO is een landelijk systeem dat wordt ondersteund door Kennisnet en de PO- en VO-Raad. Alleen de SvPO maakt geen gebruik van het OSO. Zij dragen documenten over via het digitale Groeidocument.

Meer informatie hierover vind je op: www.overstapserviceonderwijs.nl/hoe-werkt-oso/

Ouders hebben het recht van aanmelding bij de school van hun keuze. Dit betekent niet automatisch dat de gemeenten het leerlingvervoer naar deze school bekostigen. De gemeenten bekostigen het leerlingvervoer naar de dichtstbijzijnde school die een passend aanbod heeft op basis van het schoolondersteuningsprofiel.