Formulieren en documenten

Op deze pagina vind je alle formulieren en documenten die je nodig hebt om passend onderwijs voor je leerling in het vo te regelen; gerangschikt per categorie ondersteuning. Bij sommige vormen van ondersteuning vind je een beschrijving van de procedure. Mis je een bepaald formulier of document? Stuur dan even een mailtje naar secretariaat@passendonderwijswf.nl,

Basisondersteuning

Protocol leerlingvolgsysteem en dossiers

Hier komt het Protocol Beheer en inzage van het leerlingvolgsysteem en dossiers

Het ontwikkelingsperspectiefplan

 • Wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft, stelt de school een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. Het doel van een OPP is het doelgericht plannen en evalueren van de ontwikkeling van de leerling. Het OPP bestaat uit een aantal wettelijk verplichte onderdelen, verdeeld in het perspectiefdeel en het handelingsdeel. In het perspectiefdeel wordt het verwachte en beoogde uitstroomniveau beschreven én onderbouwd op basis van bevorderende en belemmerende factoren, de leerontwikkeling en andere relevante informatie. In het handelingsdeel worden de doelen voor de leerling beschreven. Om cyclisch naar de gestelde doelen toe te werken is het raadzaam om de beoogde termijn te beschrijven, én vast te leggen welke ondersteuning en begeleiding daartoe ingezet wordt. Bekijk hier een voorbeeld van een OPP waar de wettelijk verplichte onderdelen in terugkomen. Dit is slechts een voorbeeld ter inspiratie, scholen zijn vrij om hun eigen format te gebruiken zolang deze onderdelen erin terugkomen.

Protocol verzuim

Hier komt het Protocol Verzuim

Thuiszitters

 • In dit Thuiszitterspact vind je meer informatie over hoe we thuiszitters terug in het onderwijs willen krijgen.

Verheldering ondersteuningsbehoefte

 • Wanneer het niet helemaal duidelijk is welke ondersteuning de leerling nodig heeft, kun je het samenwerkingsverband inschakelen voor verheldering daarvan. In dit document vind je de procedure daarvoor.

Extra ondersteuning

Praktijkschool (pro)

De procedure voor de toelating op het praktijkonderwijs is nog in behandeling.

De Rebound

Transitiecoaches

Bka-klas

 • In deze deze Flyer BKa-klas vind je informatie over langere ondersteuning ter voorbereiding op het vmbo/pro.

Special class

 • In deze folder vind je informatie over een passende onderwijsplek  voor havo-/vwo-leerlingen met ASS.

De Reizigers

Voortgezet speciaal onderwijs

Als je een onderwijsplek in het vso wil aanvragen, zet je in Indigo (scholen die niet met Indigo werken, kunnen een digitaal dossier aanleveren):

 • Het volledig ingevulde aanvraagformulier. Het aanvraagformulier moet ondertekend worden door ten minste één ouder met ouderlijk gezag en de directeur van de aanvragende school. 
 • Het bijgewerkte dossier. 
 • Het bijgewerkte ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). 
 • Een kopie van een officieel document met de naam en het bsn van de leerling (zoals een kopie van de zorgpas). Met oog op de privacy van de leerling, verwijderen we de kopie onmiddellijk na controle. 
 • Een ondertekend eerste deskundigenadvies, opgesteld door een onafhankelijke consulent van het samenwerkingsverband. Staat dit al in Indigo? Check dan of het ondertekend is door de deskundige. 
 • Een ondertekend tweede deskundigenadvies, geschreven en ondertekend door een andere consulent van het swv.

Bezwaar toelatingsbeslissing

Ernstig meervoudig beperkte leerlingen

Specifieke ondersteuningsbehoefte

Blinde en slechtziende leerlingen


Kennisbank

Heb je een vraag? Kijk dan of het antwoord op jouw vraag hieronder staat. Je kunt ook de website doorzoeken. Mis je een onderwerp waar je meer over wil weten? Laat het ons weten via: info@passendonderwijswf.nl

Zoeken in website

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel. Daarin kun je lezen welke basisondersteuning de school kan bieden. Er staat ook in welke extra ondersteuning de school kan bieden en van welke deskundigheid, voorzieningen en partners een school gebruik kan maken. Het ondersteuningsprofiel staat meestal op de website van de school.

 

Elke gemeente in West-Friesland heeft haar eigen gebiedsteams. De gebiedsteams vormen – naast het digitale loket – de toegang tot de jeugdzorg in de regio. In dit team werken experts van de jeugd-ggz en andere jeugdzorgorganisaties samen met de scholen. Het gebiedsteam kan snel en adequaat reageren op signalen van een bedreigde ontwikkeling bij een jongere.

Dankzij het tussen de gemeenten en het samenwerkingsverband gesloten convenant Schoolmaatschappelijk werk in het voortgezet onderwijs werkt op elke school een schoolmaatschappelijk werker. Die kan in een of meer gesprekken met een leerling en ouders problemen in een zo vroeg mogelijk stadium aanpakken. Ook is de schoolmaatschappelijk werker verantwoordelijk voor de verbinding tussen school en gebiedsteams en neemt deel aan het ondersteuningsteam.

Als je bij het opstellen van het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) merkt dat het niet helemaal duidelijk is welke ondersteuning de leerling nodig heeft, kun je het samenwerkingsverband inschakelen. Je dient dan – na overleg met de ouders – een aanvraag voor verheldering van de ondersteuningsbehoefte in bij de Toewijzingscommissie Ondersteuning (TCO) van het samenwerkingsverband. In een op overeenstemming gericht overleg (OOGO) met leerling, ouders en een lid van de TCO, wordt bepaald of en hoe de ondersteuningsbehoefte van de leerling nader onderzocht wordt.

Hoogbegaafde leerlingen die in het basisonderwijs twee keer een jaar hebben overgeslagen, kunnen moeilijk aansluiting vinden bij klasgenoten en hebben problemen met doorzetten. Je kunt de speciale ambulant begeleider van het samenwerkingsverband – die ook leerkracht is op de HB-ondersteuningsvoorziening voor het po – inschakelen voor extra begeleiding voor deze leerlingen tijdens de eerste twee jaren van het voortgezet onderwijs. Ze helpt de leerlingen didactische hiaten weg te werken en ontwikkelt en traint leer- en werkstrategieën; daarnaast kan ze docenten adviseren.

Deze ondersteuning kun je aanvragen via de consulent van het samenwerkingsverband. Dat kan ook voor ‘enkel versnelde’ leerlingen (die één jaar hebben overgeslagen) met een ondersteuningsbehoefte.

Dat is een inhoudelijke themabijeenkomst voor alle leerkrachten, docenten, intern begeleiders, ondersteuningscoördinatoren en andere geïnteresseerden van het basis- en voortgezet onderwijs. Het samenwerkingsverband organiseert de Themacafés samen met team P2O. In deze folder vind je meer informatie.