Voortgezet speciaal onderwijs

Als extra ondersteuning op een reguliere vo-school niet voldoende is, kan het voortgezet speciaal onderwijs de beste onderwijsplek voor de leerling zijn. Die mogelijkheid wordt besproken in het ondersteuningsteam van de school.

Scholen voor voortgezet speciaal onderwijs

Binnen het samenwerkingsverband Passend onderwijs West-Friesland zijn er 2 scholen voor voortgezet speciaal onderwijs:

Wanneer de scholen binnen de regio geen passend aanbod hebben voor een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte, kan de leerling uitwijken naar een school voor voorgezet speciaal onderwijs buiten de regio. Zo gaan er leerlingen uit de regio naar scholen die vallen onder schoolbestuur Eduvier; aangesloten bij het samenwerkingsverband. NB: de gemeenten bekostigen alleen leerlingenvervoer naar de dichtstbijzijnde passende onderwijslocatie.

Toelaatbaarheidsverklaring

Als een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan de vo-school kan bieden, kan de vo-school een passende onderwijsplek aanvragen op het voortgezet speciaal onderwijs of het praktijkonderwijs. Daarvoor heeft de leerling een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig.

Bij de aanvraag van een tlv moet de vo-school kunnen aantonen dat zij er alles aan gedaan heeft om de leerling passend onderwijs te bieden en dat geen andere reguliere school passend onderwijs kan bieden. Als dat het geval is, vraagt de school een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het samenwerkingsverband. Dat kan via de webapplicatie Indigo. De school onderbouwt de aanvraag met een OPP en andere relevante documenten.

Wanneer het samenwerkingsverband oordeelt dat het dossier compleet is, dan schrijft een onafhankelijk* consulent van het samenwerkingsverband een eerste deskundigenadvies. Een andere onafhankelijk consulent schrijft vervolgens een tweede deskundigenadvies. Het bevoegd gezag van het samenwerkingsverband beslist uiteindelijk over de afgifte van toelaatbaarheidsverklaring.

* Onafhankelijk betekent hier dat de consulent niet in het voortraject betrokken was.

Op de pagina Formulieren en documenten vind je alles wat je nodig hebt voor de aanvraag. Meer informatie over afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring vind je in de pdf Afwegingskader en de aanvraagroute.

Ernstig meervoudig beperkte leerlingen

Ernstig meervoudig beperkte (EMB) leerlingen zijn leerlingen met een combinatie van een (zeer) ernstige verstandelijke beperking (IQ tot 35), een lichamelijke beperking en bijkomende stoornissen. Leerlingen met een dergelijke ernstige problematiek hebben naast structureel extra onderwijsondersteuning ook extra zorg nodig, die alleen het (v)so kan bieden.

Je kunt deze zorg aanvragen via het landelijk aanvraagformulier, dat je kunt uploaden in Indigo.


Kennisbank

Heb je een vraag? Kijk dan of het antwoord op jouw vraag hieronder staat. Je kunt ook de website doorzoeken. Mis je een onderwerp waar je meer over wil weten? Laat het ons weten via: info@passendonderwijswf.nl

Zoeken in website

Indigo is de webapplicatie die het samenwerkingsverband vanaf 2021-2022 gebruikt om tlv-aanvragen af te handelen De school voert alle gegevens over de leerling in, en kan in Indigo ook alle relevante documenten uploaden. In het po gebruiken we daarvoor het Groeidocument.

Inloggen kan via: https://swvweb.nl/Indigo/login
Uitleg over werking van de app vind je in deze handleiding