Speciaal (basis)onderwijs

Als extra ondersteuning op een reguliere basisschool niet voldoende is, kan het speciaal (basis)onderwijs de beste onderwijsplek voor de leerling zijn. Die mogelijkheid wordt besproken in het ondersteuningsteam (OT).

S(b)o in de regio

Binnen het samenwerkingsverband Passend onderwijs West-Friesland zijn er 2 scholen voor speciaal (basis)onderwijs:

–              ‘t Palet in Bovenkarspel (sbo)

–              IKEC Hoorn (sbo en so)

‘t Palet en het IKEC vallen onder de verantwoordelijkheid van schoolbestuur Trigoon. De sbo-scholen van Trigoon hebben een zogenoemde ‘verbrede toelating’. Dit betekent dat zij ook onderwijs verzorgen voor leerlingen die eventueel in aanmerking komen voor een plek op het so. De scholen bekijken per leerling samen met het samenwerkingsverband of een leerling in aanmerking komt voor de verbrede toelating. De school ontvangt voor deze leerling aanvullende bekostiging van het samenwerkingsverband.

Toelaatbaarheidsverklaring (tlv) voor het s(b)o

Om toegelaten te worden op een school voor speciaal (basis)onderwijs (s(b)o), heeft een kind een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig. Bij de aanvraag van een tlv moet de school kunnen aantonen dat zij er alles aan heeft gedaan om de leerling passend onderwijs te bieden en dat er geen andere reguliere school passend onderwijs kan bieden. Als dat het geval is, vraagt de school een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het samenwerkingsverband. De school onderbouwt de aanvraag met een OPP en andere relevante documenten.

Wanneer het samenwerkingsverband oordeelt dat het dossier compleet is, dan schrijft een onafhankelijk* consulent van het samenwerkingsverband een eerste deskundigenadvies. Een andere onafhankelijk consulent schrijft vervolgens een tweede deskundigenadvies. Het bevoegd gezag van het samenwerkingsverband beslist uiteindelijk over de afgifte van de toelaatbaarheidsverklaring.  

Op de pagina Formulieren en documenten vind je alles wat je nodig hebt voor de aanvraag. Meer informatie over afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring vind je in dit afwegingskader.

* Onafhankelijk betekent hier dat de consulent niet in het voortraject betrokken was.

OZA-groepen (onderwijszorgarrangement): terug naar school

Leerlingen in het primair onderwijs die dreigen uit te vallen en kinderen op een dagbestedingsplek komen in aanmerking voor een onderwijszorgarrangement (OZA). Het doel van het arrangement is om leerlingen na maximaal één jaar weer terug te leiden naar een reguliere so- of sbo-groep.

Op het IKEC en ’t Palet is ruimte voor 20 OZA-leerlingen per schooljaar. De ondersteuning die deze kinderen nodig hebben, is alleen mogelijk door een intensieve samenwerking tussen ouders, onderwijs en jeugdhulp.

Op de pagina Formulieren en documenten vind je alles wat je nodig hebt voor de aanmelding.

De Reizigers: onderwijs buiten school

Sbo ’t Palet verzorgt binnen het samenwerkingsverband het onderwijs voor leerlingen die tijdelijk niet binnen een schoolgebouw onderwijs kunnen volgen. Denk aan leerlingen die naar de dagbesteding gaan of thuiszitten. Deze ondersteuning van ‘t Palet heet ‘De Reizigers’ en valt onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur Trigoon.

Deze voorziening bevordert de structurering van het onderwijs en de belastbaarheid van de leerling. Ook zorgt De Reizigers ervoor dat leerlingen die naar de dagbesteding gaan, langzaamaan weer wennen aan een schoolomgeving. Om gebruik te kunnen maken van deze ondersteuning, moet een leerling volgens de Variawet bekend zijn bij de Onderwijsinspectie. 

Meer informatie vind je in de pdf Richtlijnen voor het gebruikmaken van De Reizigers Je kunt ook direct naar het aanmeldformulier, deze vind je op de pagina Formulieren en documenten, of stuur een mail naar: reizigers@passendonderwijswf.nl

Ernstig meervoudig beperkte leerlingen

Ernstig meervoudig beperkte (EMB) leerlingen zijn leerlingen met een combinatie van een (zeer) ernstige verstandelijke beperking (IQ tot 35), een lichamelijke beperking en bijkomende stoornissen. Leerlingen met een dergelijke ernstige problematiek hebben naast structureel extra onderwijsondersteuning ook extra zorg nodig, die alleen het b(s)o kan bieden.

Je kunt deze zorg aanvragen via het landelijk aanvraagformulier, dat je kunt uploaden in het Groeidocument.


Kennisbank

Heb je een vraag? Kijk dan of het antwoord op jouw vraag hieronder staat. Je kunt ook de website doorzoeken. Mis je een onderwerp waar je meer over wil weten? Laat het ons weten via: info@passendonderwijswf.nl

Zoeken in website

Alleen clusters 3 en 4 vallen onder de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband. Verwijzingen naar scholen voor speciaal onderwijs in cluster 1 en 2 worden landelijk georganiseerd. Over cluster 1-onderwijs vind je meer informatie op de website www.visio.org. Meer informatie over cluster 2-onderwijs op www.simea.nl.

In het deskundigenadvies beschrijft de consulent van het samenwerkingsverband wat de ondersteuningsbehoefte is van de leerling en welk aanbod de leerling nodig heeft binnen het onderwijs. Op basis hiervan adviseert de consulent over de toelaatbaarheidsverklaring en de bekostigingscategorie.

Als een toelaatbaarheidsverklaring afloopt, kan de school – na overleg met de ouders – een verlenging aanvragen. Bij een verlenging gaat het altijd om dezelfde soort tlv, dus om een tlv van dezelfde duur en voor dezelfde bekostigingscategorie. Voor een ander soort tlv, moet je een nieuwe aanvraag doen. Voor verlenging van een tlv is een OPP met eventueel aanvullende informatie nodig. De school draagt deze gegevens over via het digitaal Groeidocument. Heeft de leerling nog geen Groeidocument? Dan kan de directeur van de s(b)o-school het samenwerkingsverband vragen een Groeidocument aan te maken.

Op de pagina Formulieren en documenten vind je alles wat je nodig hebt voor de verlengingsaanvraag.

Het IKEC is het Integraal Kind- en Expertisecentrum (IKEC) voor kinderen van 0-12 jaar. In dit centrum werken het sbo, het so, de jeugdhulp en de kinderopvang samen om te zorgen dat alle kinderen van 0-12 jaar zoveel mogelijk thuisnabij onderwijs, ontwikkelingsstimulering, kinderopvang en zorg krijgen. Ook samenwerkingsverband Passend onderwijs West-Friesland is bij het IKEC betrokken. Meer informatie vind je op: www.ikec-hoorn.nl

De Variawet maakt maatwerk mogelijk voor leerlingen die tijdelijk – volledig of gedeeltelijk – geen onderwijs kunnen volgen op een onderwijslocatie.