Wat doen we?

Passend onderwijs West-Friesland bestaat uit samenwerkingsverband De Westfriese Knoop (po) en samenwerkingsverband VO West-Friesland (vo). Wij zorgen ervoor dat iedere leerling in de regio een zo passend mogelijke onderwijsplek krijgt, met waar nodig extra ondersteuning. Dat doen we samen met de aangesloten scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. Hoé we dat doen staat beschreven in het ondersteuningsplan.

Passend onderwijs voor ieder kind

We heten samenwerkingsverband, omdat we samenwerken mogelijk maken en bevorderen tussen scholen, onderwijsprofessionals, ondersteunings- en zorgexperts én de ouders om ieder kind in West-Friesland passend onderwijs te kunnen bieden. Dat doen we met een deskundig team vanuit onze kernwaarden:

Goed I Snel I Dichtbij I Passend

Directeur-bestuurder Karin Aarden:

‘Wij vinden dat alle kinderen en jongeren passend onderwijs, passende zorg en passende opvoeding verdienen. Daarmee kunnen ze uitgroeien tot stabiele en zelfstandige volwassenen en kunnen ze een betekenisvolle plek vinden in onze maatschappij.’

Ons ondersteuningsplan

Omdat de samenwerkingsverbanden voor het po en het vo intensief samenwerken, maken we ook samen een ondersteuningsplan. In het ondersteuningsplan (OP) beschrijven we hoe de schoolbesturen samen kunnen werken om passend onderwijs te kunnen bieden. We baseren ons daarbij op de schoolondersteuningsprofielen van de aangesloten scholen. In het plan staat onder meer:

•             welke ondersteuning elke reguliere school moet kunnen bieden;

•             welke kwaliteitseisen er zijn voor onderwijs aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte;

•             welke rol de ouders hebben, en hoe we ouders op de hoogte houden;

•             hoe we het geld voor extra ondersteuning over de scholen verdelen.

Elke vier jaar stellen de samenwerkingsverbanden een nieuw ondersteuningsplan op. De Ondersteuningsplanraden (OPR) voor het po en het vo moeten het plan goedkeuren. Ook bespreken we het ondersteuningsplan met de gemeenten in de regio, om tot een goede afstemming te komen tussen de uitvoering van de Jeugdwet en passend onderwijs.

In april 2022 is het ondersteuningsplan 2022-2026 tot stand gekomen. Download hier het Ondersteuningsplan 2022-2026.

Basis- en extra ondersteuning

In december 2023 is het document basis- en extra ondersteuning voor zowel po als vo in samenspraak met de diverse gremia vastgesteld:

Basis- en extra ondersteuning po Samenwerkingsverband De Westfriese Knoop

Basis- en extra ondersteuning vo Samenwerkingsverband VO West-Friesland

Aangesloten schoolbesturen

Bij het samenwerkingsverband De Westfriese Knoop zijn deze schoolbesturen aangesloten:

Bij het samenwerkingsverband VO West-Friesland zijn deze schoolbesturen aangesloten:

Alle scholen in de regio kun je vinden via de website Scholen op de kaart.


Kennisbank

Heb je een vraag? Kijk dan of het antwoord op jouw vraag hieronder staat. Je kunt ook de website doorzoeken. Mis je een onderwerp waar je meer over wil weten? Laat het ons weten via: info@passendonderwijswf.nl

Zoeken in website

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. In deze wet is vastgelegd dat alle kinderen een passende plek in het onderwijs verdienen, op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Als het kan, gaan kinderen naar een reguliere (basis)school, dichtbij huis. Zo krijgen ze een goede voorbereiding op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving.

Ook als leerlingen extra ondersteuning nodig hebben, biedt de reguliere (basis)school die aan. Het speciaal (basis)onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn. Uitgangspunt is dus: regulier als het kan, speciaal als het moet.

De belangrijkste taak van de Ondersteuningsplanraad (OPR) is instemmen met het ondersteuningsplan. Daarnaast brengt de raad gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan het bestuur van het samenwerkingsverband. De Ondersteuningsplanraad bestaat uit personeelsleden, ouders en leerlingen van de aangesloten scholen.

Leerlingen die om welke reden dan ook langdurig niet naar school gaan, noemen we thuiszitters. Het samenwerkingsverband doet er alles aan om te voorkomen dat kinderen thuis komen te zitten. We hebben diverse ondersteuningsmogelijkheden voor leerlingen die thuiszitten. In het po kunnen deze leerlingen begeleiding krijgen op sbo ‘t Palet (dit arrangement heet de Reizigers). In het vo begeleidt de transitiecoach thuiszitters terug naar het (praktijk)onderwijs.

Het samenwerkingsverband wil hoogbegaafde leerlingen zoveel mogelijk vlakbij huis, dus op de eigen school, onderwijzen en ondersteunen. Voor de leerlingen in het po en vo zijn er verschillende ondersteuningsmogelijkheden:

  • Voor de leerlingen in het basisonderwijs heeft het samenwerkingsverband daarom vier speciale HB-ondersteuningsvoorzieningen ingericht, op twee locaties: in Zwaag en Venhuizen. Op advies van het ondersteuningsteam (OT) krijgen hoogbegaafde leerlingen op die voorzieningen één dag per week de extra ondersteuning die ze nodig hebben en is er afstemming met de eigen leerkracht voor het onderwijsaanbod op de andere dagen.
  • In het voortgezet onderwijs biedt een speciale ambulant begeleider van het samenwerkingsverband ondersteuning aan leerlingen die een of meerdere klassen hebben overgeslagen op de basisschool.