Ons privacybeleid

Wij, de samenwerkingsverbanden De Westfriese Knoop en SWV VO West-Friesland, verenigd in Passend onderwijs West-Friesland, zijn ons ervan bewust dat jij vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen.

Passend onderwijs West-Friesland en de daaronder vallende medewerkers doen dat volgens een gedragscode met de volgende hoofdregels:

  • Wij gaan zorgvuldig en veilig om met het gebruik en bewaren van persoonsgegevens.
  • Wij zijn transparant over het doel waarvoor wij gegevens vragen.
  • Wij ontvangen en delen niet meer informatie dan noodzakelijk voor dat doel.
  • Wij zorgen dat informatie veilig wordt gedeeld.

De AVG is leidend voor onze regels over privacy. Door gebruik te maken van onze website accepteer je ons privacybeleid.

Persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen we de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht. Voor een uitgebreide beschrijving van de grondslag en werkwijze van onze verwerking van persoonsgegevens en -opslag verwijzen we naar ons Privacyreglement.

Doel verwerking persoonsgegevens

Passend onderwijs West-Friesland verwerkt volgens de wet de persoonsgegevens van leerlingen uit de regio West-Friesland die op de scholen voor primair- en voortgezet onderwijs extra ondersteuning krijgen. Dit gebeurt alleen als scholen en/of ouders voor deze leerlingen onze hulp inroepen en alleen in het kader van onze hoofdtaken:

  • adviseren over de ondersteuningsbehoefte van een leerling;
  • beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn voor praktijkonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs;
  • voorkomen van voortijdig schoolverlaters en preventie van thuiszitters (in ruime zin);
  • verdelen en toewijzen van ondersteuningsmiddelen en -voorzieningen.

Website

Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten via de website, vragen we je om je persoonsgegevens. We gebruiken deze gegevens uitsluitend om de dienst uit te kunnen voeren. We slaan de gegevens op, op de eigen, beveiligde servers van Passend onderwijs West-Friesland of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Nieuwsbrief

Onderaan iedere nieuwsbrief vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden. 

Communicatie

Wanneer je een e-mail of ander bericht naar ons stuurt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. We slaan de gegevens op, op de eigen, beveiligde servers van Passend onderwijs West-Friesland of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die we beschrijven in dit privacy-beleid tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Privacy Officer

Een veilige verwerking van persoonsgegevens staat bij Passend onderwijs West-Friesland hoog in het vaandel. Om de persoonsgegevens te beschermen en het beleid daarover te ondersteunen hebben we daarom een Privacy Officer aangesteld. Deze is bereikbaar via: w.beers@passendonderwijswf.nl

Functionaris Gegevensbescherming (FG)

We hebben Hans Nusselder aangewezen als Functionaris Gegevensbescherming (FG) . Je kunt contact met hem opnemen via avg@passendonderwijswf.nl. De FG is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder FG-nummer FG008906 (voor het po) en FG008904 (voor het vo). De FG  houdt als onafhankelijke toezicht op de manier waarop Passend onderwijs West-Friesland met de bescherming van persoonsgegevens omgaat.

Bewaartermijnen persoonsgegevens 

Passend onderwijs West-Friesland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor we je gegevens hebben verzameld. Daarbij nemen we de wettelijke bewaartermijnen in acht. Meestal is de bewaartermijn voor noodzakelijke persoonsgegevens drie jaar. Het kan voorkomen dat we bepaalde persoonsgegevens langer bewaren om ons te beschermen tegen een eventuele aansprakelijkheidsstelling.

Delen van persoonsgegevens 

Passend onderwijs West-Friesland deelt persoonsgegevens alleen wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoer van een overeenkomst en om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met organisaties die gegevens in opdracht verwerken, sluiten we een verwerkersovereenkomst af, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. Passend onderwijs West-Friesland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging persoonsgegevens 

Passend onderwijs West-Friesland neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus. Daarom hebben we passende maatregelen ingesteld om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of wanneer je aanwijzingen hebt van misbruik, neem dan direct contact met ons op via de Privacy Officer of de Functionaris Gegevensbescherming.

Rechten van betrokkenen 

Je hebt als persoon in het kader van de AVG rechten, deze heten ‘de rechten van betrokkenen’. Wij verlenen als Passend onderwijs West-Friesland onze medewerking bij jouw aanspraak op deze rechten op inzage, correctie en verwijdering van gegevens.

Vragen, klachten of geschillen

Heb je vragen of opmerkingen of ben je van oordeel dat de bepaling van de AVG en de daarop gebaseerde regelgeving niet of niet op de juiste wijze worden nageleefd binnen het Passend onderwijs West-Friesland? Neem dan contact op met de Privacy Officer.  

Mocht dit niet leiden tot een voor jou acceptabel resultaat, dan kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming.

Mocht ook dit niet tot een voor jou acceptabel resultaat leiden, dan kun je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens of de rechter.