Organisatie

In Passend onderwijs West-Friesland werken alle scholen in het basis- en voortgezet onderwijs in de regio West-Friesland samen. Vanuit ons kantoor in Hoorn leidt de directeur-bestuurder samen met het stafbureau die samenwerking in goede banen.

Praktische fusie

In Passend onderwijs West-Friesland werken samenwerkingsverband De Westfriese Knoop en samenwerkingsverband VO West-Friesland samen aan passend onderwijs in West-Friesland. Dat doen we voor zowel de scholen in het basis- als die in het voortgezet onderwijs. Het ministerie en de inspectie beschouwen de samenwerkingsverbanden als twee aparte organisaties. De leiding, het toezicht en medezeggenschap van beide samenwerkingsverbanden gaan in de praktijk zoveel mogelijk samen.

Organisatie van de samenwerkingsverbanden

De twee samenwerkingsverbanden zijn verenigingen. De aangesloten schoolbesturen zijn de leden en vormen de algemene ledenvergaderingen voor het po en het vo. Het bestuur van de verenigingen is in handen van één directeur-bestuurder. Per 1 januari 2021 is Karin Aarden de directeur-bestuurder van Passend onderwijs West-Friesland. Een onafhankelijke raad van toezicht is verantwoordelijk voor het intern toezicht. Meer informatie over de structuur vind je in het governancestatuut.

Karin Aarden, directeur-bestuurder

Het team

We verzorgen passend onderwijs met een deskundig team. De samenwerkingsverbanden hebben daarvoor - naast de mensen van het stafbureau - deskundige consulenten in dienst. Zij staan scholen en ouders bij in hun zoektocht naar de best mogelijke ondersteuning en onderwijsplek. Ook verzorgen de consulenten de onafhankelijke adviezen voor de afgifte van de toelaatbaarheidsverklaringen. Soms vraagt een school een heel specifiek soort ondersteuning om passend onderwijs te kunnen bieden. Als wij die niet in huis hebben, schakelen we daarvoor externe deskundigen in.

Het voltallige team bestaat uit ongeveer twintig mensen met hart voor passend onderwijs. Maak kennis met de medewerkers van team Passend onderwijs West-Friesland.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor het personeel (GMRp) van Passend onderwijs West-Friesland bestaat uit de leden: Mirjam van Diepen (voorzitter), Irma Kooistra (secretaris), Amanda Buck en Sara Pater. De contactgegevens van de GMRp zijn: gmrp@passendonderwijswf.nl

Ondersteuningsplanraad (OPR)

De Ondersteuningsplanraad (OPR) is het medezeggenschapsorgaan van de samenwerkingsverbanden. Beide verenigingen hebben hun eigen Ondersteuningsplanraad. De belangrijkste taak van de Ondersteuningsplanraden (OPR) is instemmen met het ondersteuningsplan. Daarnaast brengt de raad gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan het bestuur van het samenwerkingsverband. De Ondersteuningsplanraad bestaat uit personeelsleden, ouders en leerlingen van de aangesloten scholen.

Meer over de organisatie en taken van de OPR kun je lezen in het statuut van beide ondersteuningsplanraden en het reglement.

Eline Peen is de voorzitter van de OPR-po en is bereikbaar via mailadres: eline.peen@ikec-hoorn.nl

Arjenne van der Lee is de voorzitter van de OPR-vo en is bereikbaar via mailadres: a.vanderlee@atlascollege.nl

Raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit drie leden, benoemd door de algemene ledenvergaderingen. Deze leden werken alle drie buiten de kring van de deelnemende schoolbesturen en hebben geen enkel persoonlijk of zakelijk belang bij de samenwerkingsverbanden. Zo kan de raad van toezicht onafhankelijk, intern toezicht houden op de werkzaamheden van de samenwerkingsverbanden.

Hier vind je het toezichtskader van de raad van toezicht.

Leden raad van toezicht


Kennisbank

Heb je een vraag? Kijk dan of het antwoord op jouw vraag hieronder staat. Je kunt ook de website doorzoeken. Mis je een onderwerp waar je meer over wil weten? Laat het ons weten via: info@passendonderwijswf.nl

Zoeken in website

Wanneer een kind extra ondersteuning nodig heeft en de school deze ondersteuning niet zelf kan bieden, dan kan de school een consulent inschakelen. De consulent is een onafhankelijke expert, in dienst van de samenwerkingsverbanden. Onze consulenten kunnen waar nodig aansluiten bij overleg dat gericht is op overeenstemming en zo scholen en ouders ondersteunen bij het vormgeven van passend onderwijs. Ook verzorgen de consulente het onafhankelijk advies voor de afgifte van de toelaatbaarheidsverklaringen.

Het team van P2O is heeft diverse deskundigen in dienst die  de basisscholen in de regio ondersteunen passend onderwijs op de scholen vorm te geven. Iedere basisschool in de regio West-Friesland heeft een vaste P²O’er als externe begeleider. P²O’ers reageren op vragen uit de praktijk. De P²O’er gaat samen met de leerkracht op zoek naar manieren om passend onderwijs te realiseren.

Het samenwerkingsverband is een vereniging. Ieder aangesloten schoolbestuur heeft een vertegenwoordiger in de algemene ledenvergadering (alv). Er is een alv voor het po en een voor het vo. De leden komen zes keer per schooljaar bij elkaar en hebben instemmingsrecht voor het ondersteuningsplan.