Extra ondersteuning

Leerlingen met lichte leer- of gedragsproblemen kunnen vaak met de juiste extra ondersteuning onderwijs volgen op een reguliere po-school en uitstromen naar het gewenste niveau.

Arrangement Extra

Wanneer een leerling met een specifieke onderwijsbehoefte extra begeleiding nodig heeft om op school te kunnen blijven, kan de school daarvoor bij het samenwerkingsverband extra budget aanvragen. Er moeten dan wel dwingende redenen zijn om de plek op de huidige school te behouden en zowel ouders als school moeten het plan ondersteunen. In sommige gevallen kunnen andere leerlingen daarvan mee profiteren. De school moet zelf de (externe) begeleiding inzetten en aansturen. Belangrijk is dat de leerkracht wordt betrokken of gecoacht in de extra begeleiding.

Het arrangement is voor maximaal één schooljaar. Omdat is afgesproken dat het samenwerkingsverband en het schoolbestuur ieder de helft van de kosten dragen, kan het arrangement alleen aangevraagd worden met toestemming van het schoolbestuur. De aanvraag van het extra arrangement wordt gedaan met het formulier Bestuursaanvraag extra arrangement. In het formulier wordt de motivatie omschreven met daarbij de te bieden ondersteuning en begeleiding inclusief de verwachtte kosten. Er mag in het formulier verwezen worden naar het OPP van de leerling waarvoor een arrangement wordt aangevraagd.

Meer informatie kun je opvragen bij de consulent van het samenwerkingsverband.

Overbruggingsarrangementen

Soms krijgt een leerling een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal onderwijs, maar is er op dat moment nog geen plek op de beoogde so-school. In dat geval kan de school extra middelen aanvragen bij het samenwerkingsverband om die periode te overbruggen. De school vraagt met een (kort) plan, dat is goedgekeurd door het schoolbestuur, een budget aan voor uitvoering van de extra begeleiding. Hier kun je het formulier Bestuursaanvraag overbruggingsarrangement downloaden. Dit formulier kan je uploaden in het Groeidocument, graag even een mailtje hierover naar de TCPO (wij krijgen namelijk geen bericht van het Groeidocument). In het formulier wordt de motivatie omschreven met daarbij de te bieden ondersteuning en begeleiding inclusief de verwachtte kosten. Er mag in het formulier verwezen worden naar het OPP van de leerling waarvoor een arrangement wordt aangevraagd.

De consulent van het samenwerkingsverband kan je hier meer over vertellen.

Hoogbegaafden

Ondersteuning voor hoogbegaafden
Het samenwerkingsverband wil hoogbegaafde leerlingen zoveel mogelijk ‘thuisnabij’, dus op de eigen school, onderwijzen en ondersteunen. Voor de hoogbegaafde leerlingen die speciale ondersteuning nodig hebben, heeft het samenwerkingsverband daarom vier HB-ondersteuningsvoorzieningen ingericht, op twee locaties: in Zwaag en Enkhuizen. Op advies van het ondersteuningsteam (OT) krijgen hoogbegaafde leerlingen op die voorzieningen één dag per week de extra ondersteuning die ze nodig hebben. De begeleiders van de HB-voorziening stemmen de ondersteuning af met de vaste leerkracht van de leerling.

Meer informatie vind je in de Informatiegids HB-ondersteuningsvoorzieningen (versie 2023-2024). Lees hier meer over de tevredenheid van scholen en ouders over de HB-ondersteuningsvoorzieningen in 2022: evaluatierapportage HB-ondersteuningsvoorzieningen. In het voorjaar van 2024 zal opnieuw evaluerend onderzoek worden uitgevoerd.

Professionalisering (hoog)begaafdheid
In de afgelopen schooljaren is er binnen het samenwerkingsverband met behulp van de subsidie ‘passend onderwijs voor begaafde leerlingen’ een prachtig professionaliseringsaanbod op het gebied van (hoog)begaafdheid aangeboden. Veel scholen en onderwijsprofessionals hebben hier reeds gebruik van gemaakt en de trainingen werden veelal hoog gewaardeerd. Omdat we weten dat nascholing echt bijdraagt aan meer begrip en knowhow over passend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen én we willen bijdragen aan doorontwikkeling en borging op dit thema is ook voor het schooljaar 2023-2024 opnieuw een nascholingsaanbod beschikbaar gesteld. De meeste trainingen zijn inmiddels afgerond, maar voor de kenniskring po-vo is een nieuwe datum vastgesteld en zijn nog plekken vrij. Aanmelden kan via deze link. In de brochure Nascholingsaanbod (hoog)begaafdheid 2023-2024 lees je de inhoud van deze kenniskring terug. 

Subsidie

Goed nieuws! De door ons aangevraagde subsidie voor versterking van onderwijs en ondersteuning aan leerlingen met kenmerken van begaafdheid (begaafde, hoogbegaafde, dubbel bijzondere leerlingen) is toegekend door het ministerie van OCW. Dit betekent dat we zowel in het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs in 2024 en 2025 verder kunnen bouwen! Samen met de scholen (vertegenwoordigd in de regionale expertisegroepen hoogbegaafdheid po en vo) en ouders van (hoog)begaafde leerlingen hebben we nagedacht over waar we nu staan als regio en aan welke doelstellingen we de komende jaren willen werken. Hieronder een samenvatting:

Professionalisering: In het basisonderwijs hebben we met behulp van de vorige subsidie (2019-2023) een aantal jaar fors geïnvesteerd in professionalisering van leerkrachten. Kennis en kunde zijn toegenomen door een uitgebreid aanbod van teamtrainingen en individueel te volgen verdiepingstrainingen. De komende jaren blijven we inzetten op verdere professionalisering. Met name in het voortgezet onderwijs achten we het van groot belang dat meer docenten kennis opdoen over leer- en persoonseigenschappen van (hoog)begaafde leerlingen en manieren om aan te sluiten bij hun onderwijsbehoeften. We willen de vo scholen ondersteunen bij het maken van eigen professionaliseringsplannen en hier in company scholingstrajecten faciliteren.   

(Vroege) signalering: Een belangrijk uitgangspunt van passend onderwijs is dat er voor alle leerlingen optimaal in hun behoeften wordt voorzien. Dit lukt alleen wanneer deze behoeften voldoende herkend worden. Daarom is vroege signalering van leerlingen met kenmerken van begaafdheid zo belangrijk, zeker omdat bekend is dat sommige van hen zich snel aanpassen en (hierdoor) niet optimaal ontwikkelen. Door toegenomen kennis lukt het signaleren op scholen steeds beter, maar we willen hier zeker verder op inzetten, onder andere door specifieke scholing en verbetering van de samenwerking bij belangrijke schakelmomenten (voorschoolse voorzieningen-instroom basisschool en overstap basis- naar voortgezet onderwijs).

Professionals in positie: In het basisonderwijs neemt het aantal professionals met verdiepte kennis (HB-coördinatoren) toe. Wij willen in de komende periode bijdragen aan het verstevigen van hun positie, zodat zij optimaal kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van leerlingen met kenmerken van begaafdheid. In het voortgezet onderwijs streven wij ernaar dat elke school met havo en vwo afdeling tenminste één HB-specialist heeft die actief kan bijdragen aan het verbeteren van de extra ondersteuning, interne kennisdeling en het beleid op school. Daarnaast willen wij in ieder geval gedurende de projectperiode een bovenschools HB-deskundige aanstellen die door alle scholen kan worden geconsulteerd bij complexere casuïstiek (o.a. dubbel bijzondere leerlingen).

Dekkend aanbod: Zowel in het basis- als voortgezet onderwijs willen wij in de komende jaren onderzoeken hoe wij voor alle leerlingen met kenmerken van begaafdheid een passende onderwijsplek kunnen realiseren. We zetten in het basisonderwijs de HB-ondersteuningsvoorzieningen voort en zouden graag de samenwerking met het speciaal (basis)onderwijs en zorg verder versterken voor leerlingen met complexere ondersteuningsbehoeften. In het voortgezet onderwijs ondersteunen en faciliteren we de uitbouw van de Special Class voor cognitief getalenteerde leerlingen met behoefte aan intensieve ondersteuning en kleinschalig onderwijs.

Samenwerking met ouders: In de komende projectperiode willen we tot slot de informatievoorziening aan en samenwerking met ouders versterken. We denken hierbij onder andere aan betere informatievoorziening over het regionale aanbod en we zijn voornemens om inhoudelijke themabijeenkomsten voor ouders te organiseren.

Informatie

Voor meer informatie over de HB-ondersteuningsvoorzieningen, het nascholingsaanbod of het doelen- en activiteitenplan m.b.t. de subsidie kun je contact opnemen met onze projectleider hoogbegaafdheid Anna Lont-Zuidema:  a.lont@passendonderwijswf.nl