Extra ondersteuning

Leerlingen met lichte leer- of gedragsproblemen kunnen vaak met de juiste extra ondersteuning onderwijs volgen op een reguliere po-school en uitstromen naar het gewenste niveau.

Arrangement Extra

Wanneer een leerling met een specifieke onderwijsbehoefte extra begeleiding nodig heeft om op school te kunnen blijven, kan de school daarvoor bij het samenwerkingsverband extra budget aanvragen. Er moeten dan wel dwingende redenen zijn om de plek op de huidige school te behouden en zowel ouders als school moeten het plan ondersteunen. In sommige gevallen kunnen andere leerlingen daarvan mee profiteren. De school moet zelf de (externe) begeleiding inzetten en aansturen. Belangrijk is dat de leerkracht wordt betrokken of gecoacht in de extra begeleiding.

Het arrangement is voor maximaal één schooljaar. Omdat is afgesproken dat het samenwerkingsverband en het schoolbestuur ieder de helft van de kosten dragen, kan het arrangement alleen aangevraagd worden met toestemming van het schoolbestuur. De aanvraag van het extra arrangement wordt gedaan met het formulier Bestuursaanvraag extra arrangement. In het formulier wordt de motivatie omschreven met daarbij de te bieden ondersteuning en begeleiding inclusief de verwachtte kosten. Er mag in het formulier verwezen worden naar het OPP van de leerling waarvoor een arrangement wordt aangevraagd.

Meer informatie kun je opvragen bij de consulent van het samenwerkingsverband.

Overbruggingsarrangementen

Soms krijgt een leerling een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal onderwijs, maar is er op dat moment nog geen plek op de beoogde so-school. In dat geval kan de school extra middelen aanvragen bij het samenwerkingsverband om die periode te overbruggen. De school vraagt met een (kort) plan, dat is goedgekeurd door het schoolbestuur, een budget aan voor uitvoering van de extra begeleiding. Hier kun je het formulier Bestuursaanvraag overbruggingsarrangement downloaden. Dit formulier kan je uploaden in het Groeidocument, graag even een mailtje hierover naar de TCPO (wij krijgen namelijk geen bericht van het Groeidocument). In het formulier wordt de motivatie omschreven met daarbij de te bieden ondersteuning en begeleiding inclusief de verwachtte kosten. Er mag in het formulier verwezen worden naar het OPP van de leerling waarvoor een arrangement wordt aangevraagd.

De consulent van het samenwerkingsverband kan je hier meer over vertellen.

Hoogbegaafden

Ondersteuning voor hoogbegaafden
Het samenwerkingsverband wil hoogbegaafde leerlingen zoveel mogelijk ‘thuisnabij’, dus op de eigen school, onderwijzen en ondersteunen. Voor de hoogbegaafde leerlingen die speciale ondersteuning nodig hebben, heeft het samenwerkingsverband daarom vier HB-ondersteuningsvoorzieningen ingericht, op twee locaties: in Zwaag en Venhuizen. Op advies van het ondersteuningsteam (OT) krijgen hoogbegaafde leerlingen op die voorzieningen één dag per week de extra ondersteuning die ze nodig hebben. De begeleiders van de HB-voorziening stemmen de ondersteuning af met de vaste leerkracht van de leerling.

Meer informatie vind je in de Informatiegids HB-ondersteuningsvoorzieningen

Evaluatie HB-ondersteuningsvoorzieningen
Jaarlijks voert het samenwerkingsverband Passend onderwijs West-Friesland een evaluerend onderzoek uit onder de scholen en ouders van deelnemende leerlingen aan de HB-ondersteuningsvoorzieningen. Zo meten wij de tevredenheid over ons aanbod en krijgen we inzicht in effecten voor leerlingen en scholen. In de jaren 2020 en 2021 is de evaluatie wel uitgevoerd, maar is hierover niet gerapporteerd. De resultaten zijn in deze jaren intern besproken en betrokken bij kwaliteitsbeleid. Voorjaar 2022 is de evaluatie opnieuw uitgevoerd en zijn de resultaten vergeleken met eerdere jaren. Wij zijn erg blij met de hoge waardering die scholen en ouders voor de HB-ondersteuningsvoorzieningen uitspreken. Ondanks de soms moeilijke omstandigheden – schoolsluitingen als gevolg van corona beleid en uitval binnen ons team – lukt het om voor veel leerlingen een wezenlijke bijdrage te leveren aan hun ontwikkeling. Samen met de scholen werken we aan passend onderwijs voor een bijzondere doelgroep. De resultaten moedigen ons aan dit waardevolle aanbod te continueren. Hier vind je de evaluatierapportage HB-ondersteuningsvoorzieningen.     

Professionalisering (hoog)begaafdheid
In de afgelopen schooljaren is er binnen het samenwerkingsverband met behulp van de subsidie ‘passend onderwijs voor begaafde leerlingen’ een prachtig professionaliseringsaanbod op het gebied van (hoog)begaafdheid aangeboden. Veel scholen en onderwijsprofessionals hebben hier reeds gebruik van gemaakt en de trainingen werden veelal hoog gewaardeerd. Omdat we weten dat nascholing echt bijdraagt aan meer begrip en knowhow over passend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen én we willen bijdragen aan doorontwikkeling en borging op dit thema, stellen we voor het schooljaar 2023-2024 opnieuw een nascholingsaanbod beschikbaar.

Het aanbod bestaat in schooljaar 2023-2024 uit:

  • Basistraining hoogbegaafdheid po (herhaling)        
  • Training ‘coördinator hoogbegaafdheid’ po 
  • Werksessies beleid po
  • Themamiddag executieve functies en hoogbegaafdheid po en vo
  • Kenniskring overgang po-vo 
  • Themamiddag slimme pubers po en vo      

In de brochure Nascholingsaanbod (hoog)begaafdheid 2023-2024 lees je er alles over terug en vind je ook alle data. 

Aanmelden kan via deze link.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze projectleider hoogbegaafdheid Anna Lont-Zuidema: a.lont@passendonderwijswf.nl