Extra ondersteuning

Leerlingen met lichte leer- of gedragsproblemen kunnen vaak met de juiste extra ondersteuning onderwijs volgen op een reguliere po-school en uitstromen naar het gewenste niveau.

Arrangement Extra

Wanneer een leerling met een specifieke onderwijsbehoefte extra begeleiding nodig heeft om op school te kunnen blijven, kan de school daarvoor bij het samenwerkingsverband extra budget aanvragen. Er moeten dan wel dwingende redenen zijn om de plek op de huidige school te behouden en zowel ouders als school moeten het plan ondersteunen. In sommige gevallen kunnen andere leerlingen daarvan mee profiteren. De school moet zelf de (externe) begeleiding inzetten en aansturen. Belangrijk is dat de leerkracht wordt betrokken of gecoacht in de extra begeleiding.

Het arrangement is voor maximaal één schooljaar. Omdat is afgesproken dat het samenwerkingsverband en het schoolbestuur ieder de helft van de kosten dragen, kan het arrangement alleen aangevraagd worden moet toestemming van het schoolbestuur. De aanvraag van het extra arrangement wordt gedaan met het formulier Bestuursaanvraag extra arrangement. In het formulier wordt de motivatie omschreven met daarbij de te bieden ondersteuning en begeleiding inclusief de verwachtte kosten. Er mag in het formulier verwezen worden naar het OPP van de leerling waarvoor een arrangement wordt aangevraagd.

Meer informatie kun je opvragen bij de consulent van het samenwerkingsverband.

Overbruggingsarrangementen

Soms krijgt een leerling een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal onderwijs, maar is er op dat moment nog geen plek op de beoogde so-school. In dat geval kan de school extra middelen aanvragen bij het samenwerkingsverband om die periode te overbruggen. De school vraagt met een (kort) plan, dat is goedgekeurd door het schoolbestuur, een budget aan voor uitvoering van de extra begeleiding. Hier kun je het formulier Bestuursaanvraag overbruggingsarrangement downloaden. In het formulier wordt de motivatie omschreven met daarbij de te bieden ondersteuning en begeleiding inclusief de verwachtte kosten. Er mag in het formulier verwezen worden naar het OPP van de leerling waarvoor een arrangement wordt aangevraagd.

De consulent van het samenwerkingsverband kan je hier meer over vertellen.

Ondersteuning voor hoogbegaafden

Het samenwerkingsverband wil hoogbegaafde leerlingen zoveel mogelijk ‘thuisnabij’, dus op de eigen school, onderwijzen en ondersteunen. Voor de hoogbegaafde leerlingen die speciale ondersteuning nodig hebben, heeft het samenwerkingsverband daarom vier HB-ondersteuningsvoorzieningen ingericht, op twee locaties: in Zwaag en Venhuizen. Op advies van het ondersteuningsteam (OT) krijgen hoogbegaafde leerlingen op die voorzieningen één dag per week de extra ondersteuning die ze nodig hebben. De begeleiders van de HB-voorziening stemmen de ondersteuning af met de vaste leerkracht van de leerling.

Meer informatie vind je in de Informatiegids HB-ondersteuningsvoorzieningen