Extra ondersteuning

Bij aanmelding van een leerling maakt de school een inschatting: heeft de leerling extra ondersteuning nodig om een diploma te halen? Zo ja, gaat de school onderzoeken of die extra ondersteuning echt nodig is en waar die uit moet bestaan. Voor dit onderzoek heeft de school zes weken, met een eventuele eenmalige verlenging van vier weken. Bij dat onderzoek kijkt de school naar informatie van de basisschool, van de ouders en waar nodig van andere deskundigen.

Hoe dit proces precies verloopt, zie je in het stroomschema

Lichte ondersteuning

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

Leerlingen die met een leerachterstand van de basisschool komen en/of lichte leerproblemen hebben kunnen met leerwegondersteunend onderwijs toch op de reguliere school blijven. Meestal geeft de basisschool in het schooladvies al aan dat de leerling wel naar het vmbo kan, maar daarbij lwoo-ondersteuning nodig heeft.

Praktijkonderwijs (pro)

Sommige leerlingen willen een praktijkgerichte opleiding volgen, maar hebben te veel moeite met leren om na de basisschool naar het vmbo te kunnen. De Praktijkscholen West-Friesland, met een locatie in Hoorn en een in Grootebroek – bieden juist die leerlingen een praktijkgerichte opleiding. Op de Praktijkschool leren leerlingen vooral door te doen. Op de website van de Sectorraad Praktijkonderwijs staan twee korte filmpjes over praktijkonderwijs: één om nader kennis te maken met het praktijkonderwijs en één over het schooladvies en de aanmelding.

Voor toelating op de Praktijkschool moet een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) aangevraagd worden bij het samenwerkingsverband.

Coaching voor scholieren

Coaching voor scholieren is gericht op leerlingen die door gezinsomstandigheden of persoonlijke aanleg meer risico lopen om onder het door de basisschool geadviseerde niveau te gaan presteren. De coach, een doorgaans hoogopgeleide vrijwilliger, komt op een vaste tijd bij hen thuis en geeft een afgesproken periode ondersteuning. Dit kan praktische hulp zijn zoals het inrichten van een studieplek, hulp bij het leren van toetsen, het maken van huiswerk, of bijvoorbeeld bij het plannen daarvan. De inhoud wordt in een contract vastgelegd, de periode is in overleg. De coach houdt nauw contact met de ouders en met de contactpersoon op school en helpt indien nodig bij het vinden van een passende vrijetijdsbesteding.

Meer informatie vind je op de website van Netwerk Hoorn

Ondersteuning voor vo-scholen

Alle vo-scholen in de regio ontvangen van het samenwerkingsverband een budget om de extra ondersteuning binnen de school vorm te geven. Iedere school heeft verschillende vormen van ondersteuning. Deze kunnen licht of zwaar zijn. De ondersteuning moet zo vormgegeven kunnen worden dat de leerling met de ondersteuning kan functioneren in een groep van minimaal 20 leerlingen.

Zware ondersteuning

De Rebound

Soms mist een leerling in het voortgezet onderwijs vaardigheden om het gewenste uitstroomniveau te halen. Op de Reboundvoorziening (kortweg ‘De Rebound’) van het samenwerkingsverband kan de leerling vaardigheden of leerprestaties bijschaven. De Reboundvoorziening biedt de leerling een veilige omgeving buiten de school, in een kleine groep van 12-14 leerlingen. Elke leerling krijgt intensieve begeleiding en training op de punten die bijgeschaafd moeten worden. De leerling werkt met materiaal van de eigen school. Voor aanmelding bij de Rebound is een OPP nodig. De school meldt de leerling aan bij het samenwerkingsverband.

Transitiecoaches

Soms blijkt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft, die het voortgezet (speciaal)onderwijs of de Reboundvoorziening niet kan bieden. Bijvoorbeeld als de leerling al enige tijd thuiszit of als we willen voorkomen dat een leerling thuis komt te zitten. Het samenwerkingsverband doet er alles aan om te zorgen dat de leerling weer onderwijs gaat/blijft volgen. We zetten daarvoor transitiecoaches in; dat zijn coaches met veel ervaring in het uitstippelen van leertrajecten op maat. De coaches zijn in dienst bij een van de scholen van ons samenwerkingsverband of werken als zzp’er.

In dit document lees hoe je een transitiecoach kunt inschakelen.

BKa-klas

De Bka-klas is er voor leerlingen die een langere periode ondersteuning nodig hebben om na de (speciale) basisschool het vmbo te kunnen halen. Een aantal jaar extra intensieve begeleiding zorgt ervoor dat ze een vmbo-diploma kunnen halen op een reguliere vo-school. Deze leerlingen worden stapsgewijs begeleid naar het reguliere onderwijs vanuit een veilige, kleinere setting binnen een reguliere vo-school. Een van de begeleiders is een jeugdzorgmedewerker. Deze klas zorgt ervoor dat leerling thuisnabij passend onderwijs kunnen volgen.

Meer informatie vind je in deze Flyer BKa-klas.

Special class

De Special class is een passend onderwijsaanbod voor leerlingen op havo- of vwo-niveau met een specifieke ondersteuningsbehoefte (voortkomend uit internaliserende problematiek). Het doel is om met gerichte extra ondersteuning in deze speciale brugklas een diploma te halen binnen het reguliere onderwijs. Ook na de brugklas is er extra begeleiding voor deze leerlingen, indien nodig tot aan het behalen van het diploma. De klas is gehuisvest in een reguliere school voor voortgezet onderwijs in Hoorn: de Copernicus SG.

Meer informatie vind je in de folder Special class.

OZA (onderwijszorgarrangementen)

Een onderwijszorgarrangement kan worden gezien als een gezamenlijk aanbod van de gemeente en het onderwijs. Er zijn verschillende soorten arrangementen en bij elk arrangement wordt uitgegaan van een gedeelde verantwoordelijkheid van de gemeente en het onderwijs. Alle informatie hierover vind je in de Handreiking en afwegingskader Onderwijszorgarrangementen West-Friesland.

De Reizigers vo: onderwijs buiten school

Sbo ’t Palet, sbo IKEC én vso de Spinaker verzorgen binnen het samenwerkingsverband het onderwijs voor leerlingen die tijdelijk niet binnen een schoolgebouw onderwijs kunnen volgen. Denk aan leerlingen die naar de dagbesteding gaan of thuiszitten. Deze ondersteuning heet ‘De Reizigers’ en valt onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur Trigoon.

Deze voorziening bevordert de structurering van het onderwijs en de belastbaarheid van de leerling. Ook zorgt De Reizigers ervoor dat leerlingen die naar de dagbesteding gaan, langzaamaan weer wennen aan een schoolomgeving. Om gebruik te kunnen maken van deze ondersteuning, moet een leerling volgens de Variawet bekend zijn bij de Onderwijsinspectie. 

Meer informatie vind je in de pdf Richtlijnen voor het gebruikmaken van De Reizigers Je kunt ook direct naar het aanmeldformulier, deze vind je op de pagina Formulieren en documenten, of stuur een mail naar: reizigers@passendonderwijswf.nl