Lichte ondersteuning

Leerlingen met lichte leer- of gedragsproblemen kunnen vaak met de juiste ondersteuning onderwijs volgen op een reguliere vo-school en uitstromen naar het gewenste niveau.

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

Leerlingen die met een leerachterstand van de basisschool komen en/of lichte leerproblemen hebben kunnen met leerwegondersteunend onderwijs toch op de reguliere school blijven. Meestal geeft de basisschool in het schooladvies al aan dat de leerling wel naar het vmbo kan, maar daarbij lwoo-ondersteuning nodig heeft.

Praktijkonderwijs (pro)

Sommige leerlingen willen een praktijkgerichte opleiding volgen, maar hebben te veel moeite met leren om na de basisschool naar het vmbo te kunnen. De Praktijkscholen West-Friesland, met een locatie in Hoorn en een in Grootebroek – bieden juist die leerlingen een praktijkgerichte opleiding. Op de Praktijkschool leren leerlingen vooral door te doen.

Voor toelating op de Praktijkschool moet een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) aangevraagd worden bij het samenwerkingsverband.

De Rebound

Soms mist een leerling in het voortgezet onderwijs vaardigheden om het gewenste uitstroomniveau te halen. Op de Reboundvoorziening (kortweg ‘De Rebound’) van het samenwerkingsverband kan de leerling vaardigheden of leerprestaties bijschaven. De Reboundvoorziening biedt de leerling een veilige omgeving buiten de school, in een kleine groep van 12-14 leerlingen. Elke leerling krijgt intensieve begeleiding en training op de punten die bijgeschaafd moeten worden. De leerling werkt met materiaal van de eigen school. Voor aanmelding bij de Rebound is een OPP nodig. De school meldt de leerling aan bij het samenwerkingsverband.

Transitiecoaches

Soms blijkt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft, die het voortgezet (speciaal)onderwijs of de Reboundvoorziening niet kan bieden. Bijvoorbeeld als de leerling al enige tijd thuiszit of als we willen voorkomen dat een leerling thuis komt te zitten. Het samenwerkingsverband doet er alles aan om te zorgen dat de leerling weer onderwijs gaat/blijft volgen. We zetten daarvoor transitiecoaches in; dat zijn coaches met veel ervaring in het uitstippelen van leertrajecten op maat. De coaches zijn in dienst bij een van de scholen van ons samenwerkingsverband of werken als zzp’er.

In dit document lees hoe je een transitiecoach kunt inschakelen.

Schakelklas (BKs-klas)

In de Schakelklas (BKs) kunnen leerlingen actief oefenen met brugklasvaardigheden in een vo-leeromgeving. Deze opleiding is bedoeld voor leerlingen die nog een jaar intensieve ondersteuning nodig hebben voor ze kunnen starten in het voortgezet onderwijs. Die krijgen ze het eerste half jaar op de Praktijkschool en dan nog een half jaar op het Martinuscollege. Daarna kunnen ze doorstromen naar leerjaar 1 van het vmbo of naar de Praktijkschool.

Meer informatie vind je in deze folder Schakelklas.

BKa-klas

De Bka-klas is er voor leerlingen die een langere periode ondersteuning nodig hebben om na de (speciale) basisschool het vmbo te kunnen halen. Een aantal jaar extra intensieve begeleiding zorgt ervoor dat ze een vmbo-diploma kunnen halen op een reguliere vo-school. Deze leerlingen worden stapsgewijs begeleid naar het reguliere onderwijs vanuit een veilige, kleinere setting binnen een reguliere vo-school. Een van de begeleiders is een jeugdzorgmedewerker. Deze klas zorgt ervoor dat leerling thuisnabij passend onderwijs kunnen volgen.

Meer informatie vind je in deze Notitie BKa-klas.

Special class

De Special class is een passend onderwijsaanbod voor leerlingen met een havo- of vwo-advies die door hun autisme zijn aangewezen op het voortgezet speciaal onderwijs. Het doel is om met gerichte extra ondersteuning in deze speciale brugklas een diploma te halen binnen het reguliere onderwijs. Ook na de brugklas is er extra begeleiding voor deze leerlingen. De klas is gehuisvest in een reguliere school voor voortgezet onderwijs in Hoorn: de Copernicus SG.

Meer informatie vind je in de folder Special class.

Coaching voor scholieren

Leerlingen die de overstap maken naar het voortgezet onderwijs voelen zich soms onzeker. Ze zijn bang dat ze het advies van de basisschool niet kunnen waarmaken. Die leerlingen kunnen gebruikmaken van de ondersteuning door een coach van Stichting Netwerk. De coach komt eens per week een uur of twee aan huis om de leerling te helpen met huiswerk, plannen en studievaardigheden.

Meer informatie vind je op de website van Netwerk Hoorn